คติพจน์ของลูกเสือ
                        
คติพจน์ของลูกเสือสำรอง
                                “
ทำดีที่สุด”
                       
คติพจน์ของลูกเสือสามัญ
                            “
จงเตรียมพร้อม”
                 
คติพจน์ของลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่
                               “
มองไกล”
                    
คติพจน์ของลูกเสือวิสามัญ
                               “
บริการ”
          คำปฏิญาณของลูกเสือสำรอง
ข้าขอสัญญาว่า
     
ข้อ ๑ ข้าจะจงรักภักดีต่อชาติ ศาสนา พระมหากษัตรย์
     
ข้อ ๒ ข้าจะยึดมั่นในกฎของลูกเสือสำรอง                และบำเพ็ญประโยชน์ต่อผู้อื่นทุกวัน
             กฎของลูกเสือสำรอง
     
ข้อ ๑ ลูกเสือสำรองทำตามลูกเสือรุ่นพี่
     
ข้อ ๒ ลูกเสือสำรองไม่ทำตามใจตนเอง
        คำปฏิญาณของลูกเสือสามัญ          สามัญรุ่นใหญ่และวิสามัญ
ด้วยเกียรติของข้า ข้าสัญญาว่า
     
ข้อ ๑ ข้าจะจงรักภักดีต่อชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์
     
ข้อ ๒ ข้าจะช่วยเหลือผู้อื่นทุกเมื่อ
     
ข้อ ๓ ข้าจะปฎิบัติตามกฎของลูกเสือ
กฎของลูกเสือสามัญ สามัญรุ่นใหญ่ และวิสามัญ
     
ข้อ ๑ ลูกเสือมีเกียรติเชื่อถือได้ 
     
ข้อ ๒ ลูกเสือมีความจงรักภัคดีต่อชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ และซื่อตรงต่อผู้มีพระคุณ
     
ข้อ ๓ ลูกเสือมีหน้าที่กระทำตนให้เป็นประโยชน์
และช่วยเหลือผู้อื่น
     
ข้อ ๔ ลูกเสือเป็นมิตรของคนทุกคน และเป็นพี่น้องกับ
ลูกเสืออื่นทั่วโลก
     
ข้อ ๕ ลูกเสือเป็นผู้สุภาพเรียบร้อย
     
ข้อ ๖ ลูกเสือมีความเมตตากรุณาต่อสัตว์
     
ข้อ ๗ ลูกเสือเชื่อฟังคำสั่งของบิดามารดา และผู้บังคับบัญชาด้วยความเคารพ
     
ข้อ ๘ ลูกเสือมีใจร่าเริงและไม่ย่อท้อต่อความยากลำบาก
     
ข้อ ๙ ลูกเสือเป็นผู้มัธยัสถ์
     
ข้อ ๑๐ ลูกเสือประพฤติชอบด้วยกาย วาจา ใจ

Advertisements