กิจการลูกเสือไทย ในสมัยรัชกาลที่ 6

     
พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว เมื่อพระชนมายุได้ 13 พรรษา ได้เสด็จไปทรงศึกษา ณ ประเทศอังกฤษ ทวีปยุโรป  ระหว่างที่ทรงศึกษาอยู่นั้น  ได้ทรงทราบเรื่องการสู้รบเพื่อรักษาเมืองมาฟิคิง (Mafeking) ของ ลอร์ดเบเดน โพเอลล์ (Lord Baden Powell) ซึ่งได้ตั้งกองทหารเด็กเป็นหน่วยสอดแนมช่วยรบในการรบกับพวกบัวร์ (Boar) จนประสบผลสำเร็จ และได้ตั้งกองลูกเสือขึ้นเป็นครั้งแรกของโลก ที่ประเทศอังกฤษ เมื่อ พ.ศ. 2450  เมื่อพระองค์เสด็จนิวัติสู่ประเทศไทย ก็ได้ทรงจัดตั้งกองเสือป่า (Wild Tiger Corps) ขึ้น เมื่อวันที่ 6 พฤษภาคม 2454 มีจุดมุ่งหมายเพื่อฝึกหัดให้ข้าราชการและพลเรือนได้เรียนรู้วิชาทหาร เพื่อเป็นคุณประโยชน์ต่อบ้านเมือง รู้จักระเบียบวินัย มีความจงรักภักดีต่อสถาบันชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย์   ต่อจากนั้นอีก 2 เดือน ก็ได้พระราชทานกำเนิดลูกเสือไทยขึ้นเมื่อวันที่ 1 กรกฎาคม 2454  ด้วยทรงมีพระราชปรารภว่า เมื่อฝึกผู้ใหญ่เป็นเสือป่า เพื่อเตรียมพร้อมในการช่วยเหลือชาติบ้านเมืองแล้ว เห็นควรที่จะมีการฝึกเด็กชายปฐมวัยให้มีความรู้ทางเสือป่าด้วย เมื่อเติบโตขึ้นจะได้รู้จักหน้าที่และประพฤติตนให้เป็นประโยชน์ต่อชาติบ้านเมือง

    จากนั้น ทรงตั้งกองลูกเสือกองแรกขึ้นที่โรงเรียนมหาดเล็กหลวง (โรงเรียนวชิราวุธ ในปัจจุบัน) และจัดตั้งกองลูกเสือตามโรงเรียน ต่าง ๆ  ให้กำหนดข้อบังคับลักษณะปกครองลูกเสือขึ้น รวมทั้งพระราชทาน คำขวัญให้ลูกเสือว่าเสียชีพ อย่าเสียสัตย์ ”    ผู้ที่ได้รับยกย่องว่าเป็นลูกเสือไทยคนแรก คือ นายชัพท์ บุนนาค  ซึ่งต่อมา ได้รับพระราชทานบรรดาศักดิ์เป็น นายลิขิตสารสนอง”            

ปี พ.ศ. 2463 ได้จัดส่งผู้แทนคณะลูกเสือไทย จำนวน 4 คน ไปร่วมงานชุมนุมลูกเสือโลก ครั้งที่ 1 (1st World Scout Jamboree)  ซึ่งจัดเป็นครั้งแรกของโลก  ณ อาคารโอลิมเปีย กรุงลอนดอน ประเทศอังกฤษ           

ปี พ.ศ. 2465 คณะลูกเสือไทย ได้สมัครเข้าเป็นสมาชิกของสมัชชาลูกเสือโลก ซึ่งขณะนั้นมีสมาชิกรวมทั้งสิ้น 31 ประเทศ  ประเทศทั้ง 31 ประเทศนี้ นับเป็นสมาชิกรุ่นแรก  หรือสมาชิกผู้ก่อการจัดตั้ง (Foundation Members) สมัชชาลูกเสือโลกขึ้นมา                    

ปี พ.ศ. 2467 ได้จัดส่งผู้แทนคณะลูกเสือไทย 10 คน  ไปร่วมงานชุมนุมลูกเสือโลก ครั้งที่ 2 ประเทศเดนมาร์ก           

 ปี พ.ศ. 2468  พระบาทสมเด็จพระมงกุฏเกล้าเจ้าอยู่หัว เสด็จสวรรคต เมื่อวันที่ 24 พฤศจิกายน 2468

ลส.1

พระบาทสมเด็จพระมงกุฏเกล้าเจ้าอยู่หัว    

 ลส.3 
 

ลูกเสือไทยคนแรก คือ นายชัพท์ บุนนาค    


กิจการลูกเสือไทย ในสมัยรัชกาลที่
7


           
ปี พ.ศ. 2470  พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว ได้ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้มีการจัดงานชุมนุมลูกเสือแห่งชาติ ครั้งที่ 1 (1st National Jamboree) ขึ้น ณ พระราชอุทยานสราญรมย์ และกำหนดให้มีการจัดงานชุมนุมลูกเสือแห่งชาติในทุก ๆ 3 ปี            

 ปี พ.ศ. 2473  มีการจัดงานชุมนุมลูกเสือแห่งชาติ ครั้งที่ 2 ขึ้น ณ พระราชอุทยานสราญรมย์  ซึ่งมีคณะลูกเสือต่างประเทศจากประเทศญี่ปุ่น เข้าร่วมงานด้วย           

 ปี พ.ศ. 2475  หลังจากการเปลี่ยนแปลงการปกครอง ได้มี ลูกเสือสมุทรเสนาเกิดขึ้น อีกหนึ่งเหล่า โดยจัดตั้งกองลูกเสือสมุทรเสนาในจังหวัดแถบชายทะเล เพื่อให้เด็กในท้องถิ่น มีความรู้ความสามารถในวิทยาการทางทะเล

กิจการลูกเสือไทย ในสมัยรัชกาลที่ 8            

ยุคนี้ เป็นยุคที่กิจการลูกเสือซบเซา เนื่องจากวิกฤตการณ์ทางการเมืองทั้งภายในและภายนอกประเทศ ด้วยเกิดสงครามโลก ครั้งที่ 2 (World War II) ขึ้นในปี พ.ศ. 2482 และสงครามอื่นๆ อีกหลายครั้ง รัฐบาลได้จัดตั้ง ยุวชนทหารขึ้นมาซ้อนกับกิจการลูกเสือ  ซึ่งมีความแตกต่างกันในการฝึกอบรม โดยเน้นในการฝึกเยาวชนเพื่อการทหารอย่างแท้จริง            

 ปี พ.ศ. 2478  มีการจัดทำตราสัญลักษณ์คณะลูกเสือแห่งชาติขึ้น เพื่อให้สอดคล้องกับสากลที่คณะลูกเสือต่างประเทศทั่วโลก ต่างก็มีตราคณะลูกเสือของตนเองทั้งสิ้น โดยจัดทำตราเป็นรูปเฟลอร์เดอรีส์ หรือ “Fleur de lis” กับรูปหน้าเสือประกอบกัน มีตัวอักษรคำขวัญอยู่ข้างใต้ว่า  “ เสียชีพอย่าเสียสัตย์           

ปี พ.ศ. 2482 ได้มีการออกพระราชบัญญัติลูกเสือขึ้น  ที่สำคัญคือให้คณะลูกเสือแห่งชาติเป็นนิติบุคคล และมีพระราชบัญญัติให้ทรัพย์สินของกองเสือป่าตกเป็นของคณะลูกเสือแห่งชาติ

ลส.4

ภาพ  รัชกาลที่8    

กิจการลูกเสือไทย ในสมัยรัชกาลที่ 9

             กิจการลูกเสือในสมัยรัชกาลปัจจุบัน ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช ได้เจริญก้าวหน้าเป็นอย่างมาก  ทั้งด้านการบริหาร วิชาการและกิจ

             ปี พ.ศ. 2485 มีการออกพระราชบัญญัติลูกเสือ ฉบับปี  พ.ศ. 2485 มีสาระสำคัญ คือ กำหนดให้พระมหากษัตริย์ ทรงดำรงตำแหน่งบรมราชูปถัมภ์คณะลูกเสือแห่งชาติ             ปี พ.ศ. 2507  ได้ออกพระราชบัญญัติลูกเสือ เพิ่มเติมขึ้นอีก มีหลักสำคัญคือ

             มาตรา 5  – ให้คณะลูกเสือแห่งชาติ  ประกอบด้วย บรรดาลูกเสือทั้งปวง ผู้บังคับบัญชาลูกเสือ  ผู้ตรวจการลูกเสือ กรรมการลูกเสือ และเจ้าหน้าที่ลูกเสือ

       

พ.ศ. 2508 (ค.ศ. 1965)  
จัดประชุมสภาลูกเสือแห่งชาติ ครั้งที่ 1 (1st National Scout Conference)

พ.ศ. 2514 (ค.ศ. 1971) 
เฉลิมฉลองครบรอบ 60 ปีการลูกเสือไทย
ทดลองเปิดอบรมลูกเสือชาวบ้านครั้งแรก ณ บ้านเหล่ากอหก กิ่งอำเภอนาแห้ว จังหวัดเลย

พ.ศ. 2528 (ค.ศ. 1985) 
เป็นเจ้าภาพจัดงานชุมนุมลูกเสือภาคพื้นเอเชีย-แปซิฟิก ครั้งที่ 9/ งานชุมนุม ลูกเสือแห่งชาติ ครั้งที่ 11 (9th A-P Jamboree/ 11th National Scout Jamboree)

พ.ศ. 2529 (ค.ศ. 1986) 
เป็นเจ้าภาพจัดการประชุมสมัชชาลูกเสือภาคพื้นเอเชีย-แปซิฟิก ครั้งที่ 15 เมืองพัทยา (15th Asia-Pacific Regional Scout Conference) เฉลิมฉลอง 75 ปี การลูกเสือไทย

ด้านกิจกรรมลูกเสือต่างประเทศ คณะลูกเสือไทยมีความสัมพันธ์อันดียิ่งกับสมาคมลูกเสือทั่วโลก โดยการส่งผู้แทนเข้าร่วมกิจกรรมลูกเสือระดับโลกและภาคพื้น เช่น  งานชุมนุมลูกเสือโลก งานชุมนุมลูกเสือภาคพื้นเอเชีย-แปซิฟิกทุกครั้ง รวมทั้งงานชุมนุมของ ประเทศสมาชิกอื่น ๆ ที่ได้เชิญมา   ร่วมด้วยการประชุมสมัชชาลูกเสือโลก  การประชุมสมัชชาลูกเสือภาคพื้นเอเชีย-แปซิฟิกทุกครั้ง  คณะลูกเสือไทยมีบทบาทสำคัญในเวทีกิจการลูกเสือนานาชาติมาโดยตลอด  จนได้รับเกียรติให้เป็นเจ้าภาพจัดกิจกรรมลูกเสือระดับโลก ทั้งการประชุมสมัชชาลูกเสือโลก ครั้งที่ 36 ณ กรุงเทพ  พ.ศ. 2536  และงานชุมนุมลูกเสือโลก ครั้งที่ 20 ณ บริเวณหาดยาว ฐานทัพเรือสัตหีบ จังหวัดชลบุรี พ.ศ. 2546 ซึ่งประสบความสำเร็จได้รับชื่อเสียงเป็นอย่างมาก

con_000023_1_s.jpg

ภาพ รัชกาลที่ 9 ทรงเครื่องแบบลูกเสือ 

Advertisements